13 กรกฎาคม 2024

ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ปรัชญา

“บัณฑิตย่อมฝึกตน เป็นคนดี มีคุณธรรม”

วิสัยทัศน์

“คุณธรรม นำความรู้ สู่มาตรฐานสากล”

พันธกิจ

1. จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนานักเรียนด้านคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตสาธารณะ ปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

2. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการเต็มตามศักยภาพในทุก ๆ ด้าน
เน้นทักษะการคิดสร้างสรรค์ คิดวิจารณญาณ การแก้ปัญหา ทักษะชีวิต ทักษะการสื่อสาร และทักษะการใช้เทคโนโลยี จัดประสบการณ์เรียนรู้ สู่การพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ด้วยกิจกรรม Active Learning แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น ทำงานเป็นทีมแบบ PLC สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเรียนรู้บูรณาการด้วย STEM Education สร้างสรรค์นวัตกรรม สู่คุณภาพมาตรฐานสากล ตามนโยบาย Thailand 4.0 นำความรู้สู่การประยุกต์ใช้สร้างอาชีพได้

3. จัดกิจกรรมพัฒนาส่งเสริมสุขภาพ ร่างกายและจิตใจ ให้มีสุขนิสัยในการดูแลพึ่งพาตนเอง
ให้ปลอดภัยจาก อบายมุข และสิ่งเสพติด มีสุนทรีภาพทางด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา ด้วยกิจกรรมลดเวลเรียน เพิ่มเวลารู้สู่การพัฒนา HEAD HEART HAND HEALTH และ HAPPY

4. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ จัดหาสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัยสำหรับการค้นคว้า จัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่ดี เอื้อต่อการเรียนรู้ ร่วมมือกับชุมชนในการจัดแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

5. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพ เน้นการมีส่วนร่วม กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ การทำงานอย่างเป็นระบบ ควบคู่กับการอบรมพัฒนาบุคคลากร เพิ่มขวัญกำลังใจ ให้สวัสดิการและจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงาน ส่งเสริมด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน