24 กรกฎาคม 2024

บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาววราภรณ์ จรรยา

นางสาววราภรณ์ จรรยา

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาววรรณภา ศรีษะแก้ว

นางสาววรรณภา ศรีษะแก้ว

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ตำแหน่ง ครู

นางกัญญา ร้อยลา

นางกัญญา ร้อยลา

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวศิริวรรณ คำแสนพันธ์

นางสาวศิริวรรณ คำแสนพันธ์

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

สิบเอกดุสิต สิงห์คะนอง

สิบเอกดุสิต สิงห์คะนอง

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นายอรรณพ อันปัญญา

นายอรรณพ อันปัญญา

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวปัทมวรรณ โชติกลาง

นางสาวปัทมวรรณ โชติกลาง

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

นางปวีณา ชมเกษม

นางปวีณา ชมเกษม

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

นายพิทักษ์ชัย พวงพันธ์

นายพิทักษ์ชัย พวงพันธ์

ตำแหน่ง ครู

นางสาวพรนภา มีนาภา

นางสาวพรนภา มีนาภา

ตำแหน่ง ครู

นางสาวศิริวิมล ทองห้า

นางสาวศิริวิมล ทองห้า

ตำแหน่ง ครู

นายกัปปน์ติพัฒน์ เกียดนอก

นายกัปปน์ติพัฒน์ เกียดนอก

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นายบัณฑิต สุวรรณเพ็ง

นายบัณฑิต สุวรรณเพ็ง

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ