21 กรกฎาคม 2024

บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสุบรร พรหนองแสน

นางสุบรร พรหนองแสน

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ตำแหน่ง ครู วิทยาฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นายคาวี กมลเลิศ

นายคาวี กมลเลิศ

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ตำแหน่ง ครู วิทยาฐานะ ครูชำนาญการ

นายสุดใจ อุบลบาล

นายสุดใจ อุบลบาล

ตำแหน่ง ครู วิทยาฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางประคอง กิ่งแก่นแก้ว

นางประคอง กิ่งแก่นแก้ว

ตำแหน่ง ครู วิทยาฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางอัจฉรีย์ ยอดสะเทิน

นางอัจฉรีย์ ยอดสะเทิน

ตำแหน่ง ครู วิทยาฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นายเจมจิต บริสุทธิ์

นายเจมจิต บริสุทธิ์

ตำแหน่ง ครู วิทยาฐานะ ครูชำนาญการ

นายชัยณรงค์ ลำไธสง

นายชัยณรงค์ ลำไธสง

ตำแหน่ง ครู วิทยาฐานะ ครูชำนาญการ

นางสาวเกศิณีย์ ปทุมทอง

นางสาวเกศิณีย์ ปทุมทอง

ตำแหน่ง ครู วิทยาฐานะ ครูชำนาญการ

นายวิโรจน์ จันทร์พุดซา

นายวิโรจน์ จันทร์พุดซา

ตำแหน่ง ครู

นายปิยะณัฐมินทร์ เทียงเดชาอินทร์

นายปิยะณัฐมินทร์ เทียงเดชาอินทร์

ตำแหน่ง ครู

นางสาวฐิตินันต์ แก้ววิเศษ

นางสาวฐิตินันต์ แก้ววิเศษ

ตำแหน่ง ครู

นายธนาวุฒิ ลาศา

นายธนาวุฒิ ลาศา

ตำแหน่ง ครู

นางสาวธนพร เถาว์วันดี

นางสาวธนพร เถาว์วันดี

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นายจิรศักดิ์ วิชาเรือง

นายจิรศักดิ์ วิชาเรือง

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นายประครอง สระหนองห้าง

นายประครอง สระหนองห้าง

ตำแหน่ง พนักงานราชการ

นายรณกฤต สัมปัญนัง

นายรณกฤต สัมปัญนัง

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

นายสุรักษ์ เกตุธานี

นายสุรักษ์ เกตุธานี

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง