13 กรกฎาคม 2024

บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางมุทิตา พูนวิเชียร

นางมุทิตา พูนวิเชียร

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางนิตยา บัวดง

นางนิตยา บัวดง

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางศรีไพร อุ่นใจ

นางศรีไพร อุ่นใจ

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางขนิษฐา หล้าสุดตา

นางขนิษฐา หล้าสุดตา

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางลมโชย หารศรีภูมิ

นางลมโชย หารศรีภูมิ

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางสดใส แก้วอมร

นางสดใส แก้วอมร

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุภาวดี มาหา

นางสุภาวดี มาหา

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นายไกรพจน์ พนาลิกุล

นายไกรพจน์ พนาลิกุล

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นายนิคม อุ่นใจ

นายนิคม อุ่นใจ

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางอัจฉรา สุดแก้ว

นางอัจฉรา สุดแก้ว

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นายนัฐพงษ์ วงชารี

นายนัฐพงษ์ วงชารี

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางกาญจนา แก้วแผ่ว

นางกาญจนา แก้วแผ่ว

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นายวรรณกร ไกรวรรณ

นายวรรณกร ไกรวรรณ

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางจุฬาลักษณ์ พนาลิกุล

นางจุฬาลักษณ์ พนาลิกุล

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางเสาวณีย์ หาวิเชียร

นางเสาวณีย์ หาวิเชียร

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นายมังกร ถามูลเลศ

นายมังกร ถามูลเลศ

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นายเอกพล ศิริมนตรี

นายเอกพล ศิริมนตรี

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นายชนะวงศ์ มุ่งชู

นายชนะวงศ์ มุ่งชู

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นายศราวุธ ภูมิเขตร์

นายศราวุธ ภูมิเขตร์

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวจุรีรัตน์ จวงสมุทร

นางสาวจุรีรัตน์ จวงสมุทร

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางเสาวลักษณ์ ชัยคำมุ่ง

นางเสาวลักษณ์ ชัยคำมุ่ง

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวไพลิน แก้วดก

นางสาวไพลิน แก้วดก

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางสิริกร สีขาวอ่อน

นางสิริกร สีขาวอ่อน

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางจิราวรรณ แก้วหาวงษ์

นางจิราวรรณ แก้วหาวงษ์

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นายสมปอง สระหนองห้าง

นายสมปอง สระหนองห้าง

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

นายอภิชัย ไสยรส

นายอภิชัย ไสยรส

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

นายนิยม ปะสาวะนัง

นายนิยม ปะสาวะนัง

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

นายศุภชัย โพธิ์ล้อม

นายศุภชัย โพธิ์ล้อม

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

นางสุภาพ มุ่งชู

นางสุภาพ มุ่งชู

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

นายเทอดศักดิ์ ปักโคทะกัง

นายเทอดศักดิ์ ปักโคทะกัง

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

นายชัยยศ จระเทศ

นายชัยยศ จระเทศ

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

นายชัชชัย สืบสุนทร

นายชัชชัย สืบสุนทร

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

นางสาวสุฑารัตน์ โพธิ์นาแค

นางสาวสุฑารัตน์ โพธิ์นาแค

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

นายอิสสระ พิมวัน

นายอิสสระ พิมวัน

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

นางสาวธนพร ปะวะเส

นางสาวธนพร ปะวะเส

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

นางสาวนิโลบล พูนศิริ

นางสาวนิโลบล พูนศิริ

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

นางสาวธัญญลักษณ์ สุวรรณสม

นางสาวธัญญลักษณ์ สุวรรณสม

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางสาวปัทมาพร พูนศิริ

นางสาวปัทมาพร พูนศิริ

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

นายสมาน ผลรักษ์

นายสมาน ผลรักษ์

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นายกรกวี แก้วจุมพล

นายกรกวี แก้วจุมพล

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง