24 กรกฎาคม 2024

บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางวิมาดา มงคลพิศ

นางวิมาดา มงคลพิศ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นายบุญเชิด ชุมพล

นายบุญเชิด ชุมพล

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางจันทิรา พูนศิริ

นางจันทิรา พูนศิริ

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวเยาวลักษณ์ วงศ์พิมพ์

นางสาวเยาวลักษณ์ วงศ์พิมพ์

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุภาพร ชาบุญมี

นางสุภาพร ชาบุญมี

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวฉวีวรรณ อันทริน

นางสาวฉวีวรรณ อันทริน

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นายธีรนันท์ สุวรรณมูล

นายธีรนันท์ สุวรรณมูล

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางอรุณรัตน์ ทรงมีสิงหสกุล

นางอรุณรัตน์ ทรงมีสิงหสกุล

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางนภาพร จันทร์แรม

นางนภาพร จันทร์แรม

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางกัญจน์ณมล เรืองวิเศษ

นางกัญจน์ณมล เรืองวิเศษ

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นายธนบดี สีขาวอ่อน

นายธนบดี สีขาวอ่อน

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นายสุภชัย หาวิเชียร

นายสุภชัย หาวิเชียร

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางนภัสนันท์ เที่ยงโยธา

นางนภัสนันท์ เที่ยงโยธา

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาววิไลวรรณ โยธาจันทร์

นางสาววิไลวรรณ โยธาจันทร์

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

นางสาววราภรณ์ วินทะสมบัติ

นางสาววราภรณ์ วินทะสมบัติ

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

นางสาวนันท์นภัส คำทองสุข

นางสาวนันท์นภัส คำทองสุข

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

นายวุฒิพงษ์ อรุณโณ

นายวุฒิพงษ์ อรุณโณ

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

นายภาคินัย ชาววาปี

นายภาคินัย ชาววาปี

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

นางสาวประภัสรา ดงจารย์

นางสาวประภัสรา ดงจารย์

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

นายพสธร เต็มแสง

นายพสธร เต็มแสง

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

นายอัฐษรินทร์ ศรีวิชัย

นายอัฐษรินทร์ ศรีวิชัย

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

นางปรียาเมธ ขันทะ

นางปรียาเมธ ขันทะ

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

นางสาวสุมาลี เทศธรรม

นางสาวสุมาลี เทศธรรม

ตำแหน่ง พนักงานราชการ