21 กรกฎาคม 2024

บุคลากร งานแนะแนว

นางวิภารัตน์ โคตรนายูง

นางวิภารัตน์ โคตรนายูง

หัวหน้างานแนะแนว

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

นางสาวพรวัฒนา ศรีคำภา

นางสาวพรวัฒนา ศรีคำภา

ตำแหน่ง ครู

นายประติมากร ลดาวัลย์

นายประติมากร ลดาวัลย์

ตำแหน่ง ครู

นายรังสรรค์ ทอนโพธิ์แก้ว

นายรังสรรค์ ทอนโพธิ์แก้ว

ตำแหน่ง ครู