13 กรกฎาคม 2024

บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาววิภารัตน์ ปาธิสัตย์

นางสาววิภารัตน์ ปาธิสัตย์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางเพ็ญนภา ภูมิเขตร์

นางเพ็ญนภา ภูมิเขตร์

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวณธญา นพสุวรรณกร

นางสาวณธญา นพสุวรรณกร

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

นายประพันธุ์ ธรรมวัฒน์

นายประพันธุ์ ธรรมวัฒน์

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางเรืองอุไร ธรรมวัฒน์

นางเรืองอุไร ธรรมวัฒน์

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุรีพร สองสี

นางสุรีพร สองสี

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางศรันย์ภัทร ศรีปะโค

นางศรันย์ภัทร ศรีปะโค

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุกัญญา วชิรปัญญาวัฒน์

นางสุกัญญา วชิรปัญญาวัฒน์

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางณัฐยา เสนาโนฤทธิ์

นางณัฐยา เสนาโนฤทธิ์

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางอินทิรา ศรีสว่าง

นางอินทิรา ศรีสว่าง

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางพิมพาภร สุวรรณมูล

นางพิมพาภร สุวรรณมูล

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวศิริรัตน์ กิจจตุรพรชัย

นางสาวศิริรัตน์ กิจจตุรพรชัย

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

นางสาวธิดารัตน์ พลละคร

นางสาวธิดารัตน์ พลละคร

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

นางสาวเนตรนภา เวียงคำ

นางสาวเนตรนภา เวียงคำ

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

นางสาวกฤษดาพร แซ่เวียน

นางสาวกฤษดาพร แซ่เวียน

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

นางสาวชนกานต์ จันทิชัย

นางสาวชนกานต์ จันทิชัย

ตำแหน่ง ครู

นางสาววิภาพร แก้วหมื่นทรง

นางสาววิภาพร แก้วหมื่นทรง

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางสาวจินดาภา เอกรักษา

นางสาวจินดาภา เอกรักษา

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

Ms.Malebogo Kgosinkwe

Ms.Malebogo Kgosinkwe

Ms.Orla Mary Furrel

Ms.Orla Mary Furrel

Ms.Zohar Ndlazi

Ms.Zohar Ndlazi

Ms.Ciara Abigail Hanlon

Ms.Ciara Abigail Hanlon