24 กรกฎาคม 2024

บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายธีรศักดิ์ สีหากุล

นายธีรศักดิ์ สีหากุล

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ตำแหน่ง ครู

นางฐานิตา พงษ์ธนู

นางฐานิตา พงษ์ธนู

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นายวิทยา ยันต์รัมย์

นายวิทยา ยันต์รัมย์

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

นายอดิศร จันทะค้อม

นายอดิศร จันทะค้อม

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

นายพงศ์จักร ยามสุข

นายพงศ์จักร ยามสุข

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

นายพิทักษ์สิน ชมภูนุกูลรัตน์

นายพิทักษ์สิน ชมภูนุกูลรัตน์

ตำแหน่ง ครู

นายวุฒิศักดิ์ กะตะศิลา

นายวุฒิศักดิ์ กะตะศิลา

ตำแหน่ง ครู