24 มีนาคม 2023

ตราสัญลักษณ์/คำขวัญ/อัตลักษณ์

คำขวัญโรงเรียน

“บัณฑิตย่อมฝึกตน เป็นคนดี มีคุณธรรม”

อัตลักษณ์โรงเรียน

“รู้อดออม มีทักษะชีวิต คิดแก้ปัญหา”