13 กรกฎาคม 2024

ทำเนียบผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ปี พ.ศ.
1 นายสุรศักดิ์ ภูมิภักดิ์ ครูใหญ่ 2511 – 2512
2 นายบุญเสริม พลศรีพิมพ์ ผู้อำนวยการ 2512 – 2529
3 นายประนอม วัชรไกร ผู้อำนวยการ 2529 – 2535
4 นายสงวน ภิรมย์ ผู้อำนวยการ 2535 – 2538
5 นายนิคม งามเสน่ห์ ผู้อำนวยการ 2538 – 2540
6 นายสิทธิศาสตร์ รัตนพิบูลย์ศิริ ผู้อำนวยการ 2540 – 2541
7 นายพินิจ พระศรี ผู้อำนวยการ 2541 – 2542
8 นายประกาย บัตรศิริมงคล ผู้อำนวยการ 2542 – 2544
9 นายไพบูลย์ อนุแสน ผู้อำนวยการ 2544 – 2549
10 นายประสิทธิ์ เฉลิมพลโยธิน ผู้อำนวยการ 2549 – 2555
11 นายเปลื้อง เจริญอาจ ผู้อำนวยการ 2555 – 2556
12 นายมณูญ เพชรมีแก้ว ผู้อำนวยการ 2556 – 2559
13 นายประพันธ์ ขันโมลี ผู้อำนวยการ 2559 – 2562
14 นายศักดา สวัสดิ์สละ ผู้อำนวยการ 2562 – 2563
15 นายประสิทธิ์ ชาญศิริ ผู้อำนวยการ 2563 – 2565
16 นายสำอางค์ จันทนนตรี ผู้อำนวยการ 2565 – ปัจจุบัน