13 กรกฎาคม 2024

ประวัติโรงเรียน

ความเป็นมาการก่อตั้ง โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารก่อตั้งเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2511 สังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา เปิดทำการสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2511 โดยระยะแรกได้อาศัยอาคารเรียนของโรงเรียนพยัคฆภูมิพิสัย ซึ่งเป็นโรงเรียนประถมศึกษาตอนปลาย กรมสามัญศึกษา เป็นสถานที่เรียนชั่วคราว

  • ในปี พ.ศ. 2511 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 212 จำนวน 4 ห้องเรียน 1 หลัง ณ บริเวณที่ตั้ง โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารในปัจจุบัน
  • วันที่ 16 พฤษภาคม 2512 ได้ย้ายมาเรียนที่โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารโดยมี นายสุรศักดิ์ ภูมิภักดิ์ ศึกษาธิการอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่เป็นคนแรก ต่อมา นายบุญเสริม พลศรีพิมพ์ ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่
  • ปี พ.ศ. 2519 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศยุบโรงเรียนพยัคฆภูมิพิสัย สังกัดกองประถมศึกษา กรมสามัญศึกษารวมกับโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอชื่อว่า “โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร” มาจนกระทั่งปัจจุบัน

ปัจจุบัน โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ประจำอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย อยู่ในสหวิทยาเขตที่ 5 ตั้งอยู่ในเขตชุมชนเมือง บริเวณโดยรอบมีอาณาเขตติดกับวัดที่ตั้งหน่วยงานราชการ องค์กรเอกชนที่ให้การสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างรอบด้าน ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การงานอาชีพ ภาษาต่างประเทศ คอมพิวเตอร์ ตลอดระยะเวลา กว่า 55 ปี โรงเรียนมุ่งเน้นพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศทั้งด้านวิชาการ มีความรู้คู่คุณธรรม ส่งผลให้ โรงเรียนได้รับความนิยมจากชุมชนส่งบุตรหลานเข้าเรียน นักเรียน ครู ผู้บริหารได้รับรางวัลทั้งระดับ อำเภอ ระดับจังหวัดและระดับชาติ ปีการศึกษา 2567 มีครู 178 คน นักเรียน 77 ห้องเรียน จำนวน 2,942 คน