21 กรกฎาคม 2024

ผู้บริหาร

ดร.สำอางค์ จันทนนตรี

ดร.สำอางค์ จันทนนตรี

ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายนิติพันธ์ หารศรีภูมิ

นายนิติพันธ์ หารศรีภูมิ

ผู้อำนวยการโรงเรียน

กลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวลดาวัลย์ พุทธวัช

นางสาวลดาวัลย์ พุทธวัช

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นายเติมพงศ์ พุทธิเสน

นายเติมพงศ์ พุทธิเสน

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

กลุ่มบริหารทั่วไป

นางนิศารัตน์ ชื่นใจ

นางนิศารัตน์ ชื่นใจ

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล