ผู้บริหารโรงเรียน

นายสมชาย ยมรัตน์

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล

นายนิคม ปักกาเวสา

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

นายสุรพงษ์ ศรีเศรษฐา

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน