กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

งานเกษตรกรรม

งานคหกรรม

งานคหกรรม

งานเกษตรกรรม

งานเกษตรกรรม

งานธุรกิจ

งานธุรกิจ

งานธุรกิจ

งานอุตสาหกรรม

งานอุตสาหกรรม

งานแนะแนว

งานแนะแนว