กลุ่มบริหารวิชาการ

นายนิคม ปักกาเวสา

รองผู้อำนวยการ

หัวหน้าวิชาการ
งานสำนักงานวิชาการ
งานสำนักงานวิชาการ
งานสำนักงานวิชาการ
งานสำนักงานวิชาการ
งานสำนักงานวิชาการ
หัวหน้างานวัดผลการศึกษา
งานวัดผลการศึกษา
งานวัดผลการศึกษา
งานวัดผลการศึกษา
งานวัดผลการศึกษา
งานวัดผลการศึกษา
งานวัดผลการศึกษา
หัวหน้างานทะเบียน
งานทะเบียน
งานทะเบียน
งานทะเบียน
งานทะเบียน
งานทะเบียน
หัวหน้างานหลักสูตร
หัวหน้างานวิจัย
งานหลักสูตร