กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นายสุรพงษ์ ศรีเศรษฐา

รองผู้อำนวยการ