หน้าหลัก    ผลงานของเรา 
ผลงานของเรา
 
วีดิทัศน์โครงงานอาชีพ เรื่อง เทคโนโลยีชีวภาพกับชีวิตที่พอเพียง ระดับ ม 1 3 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยา 
       www.youtube.com/watch
รายงานวิจัยชั้นเรียน ผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การผลิตปุ๋ยชีวภาพ 
      รายงานวิจัยชั้นเรียน ผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การผลิตปุ๋ยชีวภาพ
ผลการดำเนินงานโครงงานอาชีพ PDCA 
      ผลการดำเนินงานโครงงานอาชีพ PDCA
การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ด้วยกิจกรรมโครงงาน เรื่อง ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพกับชีวิตที่พอเพียง 
      การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ด้วยกิจกรรมโครงงาน เรื่อง ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพกับชีวิตที่พอเพียง