หน้าหลัก    ลิงค์ 
ลิงค์
 
 มหาวิทยาลัย
    มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   http://www.msu.ac.th
    มหาวิทยาลัยขอนแก่น   http://www.ku.ac.th
 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
    มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต   http://www.dusit.ac.th
    มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์   http://www.bru.ac.th
    มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม   http://www.rmu.ac.th
 โรงเรียนมัธยม
    โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร   http://www.payak.ac.th
 ลิงค์น่าสนใจ
    สหวิชาดอทคอม   http://www.sahavicha.com
    New OBECLMS   http://www.obeclms.com