หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

สื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้น ม.ปลาย ซึ่งทางคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สพฐ.ได้ทำเผยแพร่

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 
      ประถมศึกษาปีที่ 4          ประถมศึกษาปีที่ 5       
การส่งผลงานวิจัยและผลงานนวัตกรรมสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐ 
       การส่งผลงานวิจัยและผลงานนวัตกรรมสถานศึกษาเข้าร่วมการคัดสรรกับคุรุสภา ประจำปี ๒๕๖๐
การทดสอบวัดคุณภาพทางการเรียนวิทยาศาสตร์ PW Science Test 2016 
       การทดสอบวัดคุณภาพทางการเรียนวิทยาศาสตร์ PW Science Test 2016 ชิงแชมป์พยัคฆภูมิวิทยาคาร ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2559
การสอบแข่งขันทักษะทางคณิตศาสร์ชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2559 
     
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
 
ภาพกิจกรรม
 
รับการติดตาม ตรวจสอบและประเมินคัดเลือกโรงเรียนที่มีผลการพัฒนาคุณภาพยอดเยี่ยม
โครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต (Life Saving) สหวิทยาเขต 5 (สารคามใต้) โดยโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร
ร่วมงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
การแข่งขันกีฬาภายใน โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร ประจำปีการศึกษา 2558

หนังสือราชการจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 


เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
 

การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปช่วยพัฒนาทักษะด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยคุณครูเพ็ญนภา พินิจกิจ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล
และฟังก์ชันลอการิทึม ช้นั มธัยมศึกษาปีที่5 โดยคุณครูธีรนันท์  สุวรรณมูล 

บทเรียนออนไลน์รายวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
โดยคุณครูวีรวัฒน์  ทิพย์วัฒน์  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม

การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย เรื่อง การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยภาษา HTML
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โดยคุณครูวีรวัฒน์  ทิพย์วัฒน์  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม

รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบกลุ่มร่วมมือด้วยเทคนิค TAI วิชาเทคโนโลยีสื่อประสม (ง30201) เรื่อง
ตัดต่อภาพยนตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  ม. 5  รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  รหัสวิชา  ค32101  
โดยคุณครูวิมาดา  มงคลพิศ  โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร
  (เล่มเอกสาร)


ข่าวการศึกษาต่อ
 

 

 
กิจกรรมน่าสนใจ