หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๑๐ และ ๔/๑๐ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ให้นักเรียนมาเรียนล่วงหน้าในวันที่ ๔-๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ที่โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร  ในเวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ตารางเรียนล่วงหน้า ห้องเรียนพิเศษ Gifted Education Program 
     
ระเบียบการแต่งกายของนักเรียนห้อง GIFTED ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
      ระเบียบการแต่งกายของนักเรียน ภาพการแต่งกายของนักเรียน
รายละเอียดข้อมูลในการชำระเงินเพิ่มเติม สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.๑ และชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ชำระในจำนวนเงินเท่าเทียมกันกับนักเรียนห้องเรียนปกติ) 
     
รายชื่อนักเรียนและเลขประจำตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1/11 และ 4/11 
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/11
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
 
ภาพกิจกรรม
 
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
พิธีถวายพานพุ่ม วันพ่อ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
การแข่งขันกีฬาภายใน โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร ประจำปีการศึกษา 2557
โครงการเครือเจริญโภคภัณฑ์ร่วมสงเคราะห์ผู้สูงอายุที่ยากไร้ ปี พ.ศ.2557-2558 โดยมูลนิธิส่งเสริมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ร่วมกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ วันที่ 30 ตุลาคม 2557 ณ หอประชุมโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

หนังสือราชการจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 


เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
 

 รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้ผังความคิด (Mind Mapping)  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วงจรการเรียนรู้ 5Es ที่ส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน เรื่องบรรยากาศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (นางสุภาวดี มาหา)

 

รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ เรื่อง ASEAN Community กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม โดย รสกร ศรีเตชะ


ข่าวการศึกษาต่อ
 

 

 
กิจกรรมน่าสนใจ