หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒,๓,๕,๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
      ตามที่โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร มีนโยบายให้จัดชั้นเรียน เพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ ทางโรงเรียนจึงจัดห้องเรียนดังรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา             >> 
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
       รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
      ขอประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๑ รายละเอียด ดังบัญชีรายชื่อที่แนบมาพร้อมนี้   >> ระดับช
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2561 
       โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร ขอประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2561 รายละเอียด ดังบัญชีรายชื่อที่แนบมาพร้อมนี้   >>ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
 
ภาพกิจกรรม
 
OPEN HOUSE 2018 เปิดบ้านวิชาการ สร้างสรรค์ศักยภาพผู้เรียน มุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0
พิธีมอบประกาศนียบัตร&ปัจฉิมนิเทศและอำลาสถาบัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2560
ร่วมเดินรณรงค์ประสัมพันธ์การจัดงาน ๑๒๔ ปี เมืองพยัคฆภูมิพิสัย
รับการติดตาม ตรวจสอบและประเมินคัดเลือกโรงเรียนที่มีผลการพัฒนาคุณภาพยอดเยี่ยม

หนังสือราชการจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 


เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สมดุลเคมี วิชาเพิ่มเติมเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โดยคุณครูบุษรา ดาทอง

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ไฟฟ้าเคมี วิชาเพิ่มเติมเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โดยคุณครูวิไลรัตน์  สุวรรณสม

รายงานการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์
เรื่อง  ระบบจำนวนจริง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4
โดยนางนภัสนันท์  เที่ยงโยธา  ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ 
   

รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสง 
รายวิชาชีววิทยา กลุ่มสาระการเรียนรู้ทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
5
โดยคุณครูกาญจนา  แก้วแผ่ว

การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปช่วยพัฒนาทักษะด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยคุณครูเพ็ญนภา พินิจกิจ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล
และฟังก์ชันลอการิทึม ช้นั มธัยมศึกษาปีที่5 โดยคุณครูธีรนันท์  สุวรรณมูล 

บทเรียนออนไลน์รายวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
โดยคุณครูวีรวัฒน์  ทิพย์วัฒน์  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม

การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย เรื่อง การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยภาษา HTML
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โดยคุณครูวีรวัฒน์  ทิพย์วัฒน์  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม

รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบกลุ่มร่วมมือด้วยเทคนิค TAI วิชาเทคโนโลยีสื่อประสม (ง30201) เรื่อง
ตัดต่อภาพยนตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  ม. 5  รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  รหัสวิชา  ค32101  
โดยคุณครูวิมาดา  มงคลพิศ  โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร
  (เล่มเอกสาร)