หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2559 
     
รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเดิมเข้า ม.4 ปีการศึกษา 2559 
     
การสอบแข่งขันวัดคุณภาพการเรียน PW Science Test 2016 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2558 
      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร จังหวัดมหาสารคาม จัดให้มีการสอบแข่งขันวัดคุณภาพการเรียน ขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นและส่งเสริมให้นักเรียนมีความสนใจ กระตือรือร้น และเพิ่มประสบการณ์ในการสอบวิชาวิทยาศาสตร์มากขึ้น
การสอบแข่งขันวัดคุณภาพการเรียน PW Science Test 2016 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2558 
      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร จังหวัดมหาสารคาม จัดให้มีการสอบแข่งขันวัดคุณภาพการเรียน ขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นและส่งเสริมให้นักเรียนมีความสนใจ กระตือรือร้น และเพิ่มประสบการณ์ในการสอบวิชาวิทยาศาสตร์มากขึ้น
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
 
ภาพกิจกรรม
 
การแข่งขันกีฬาภายใน โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร ประจำปีการศึกษา 2558
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
พิธีถวายพานพุ่ม วันพ่อ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
โครงการเครือเจริญโภคภัณฑ์ร่วมสงเคราะห์ผู้สูงอายุที่ยากไร้ ปี พ.ศ.2557-2558 โดยมูลนิธิส่งเสริมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ร่วมกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ วันที่ 30 ตุลาคม 2557 ณ หอประชุมโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

หนังสือราชการจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 


เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
 

 รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้ผังความคิด (Mind Mapping)  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วงจรการเรียนรู้ 5Es ที่ส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน เรื่องบรรยากาศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (นางสุภาวดี มาหา)

 

รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ เรื่อง ASEAN Community กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม โดย รสกร ศรีเตชะ


ข่าวการศึกษาต่อ
 

 

 
กิจกรรมน่าสนใจ