หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
การอบรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทางคณิตศาสตร์ 
     
ยกเลิกประกาศโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร เรื่อง สอบราคาจ้างการจ้างงาน งานเหมาจัดการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ "สพฐ-ไทยพีบีเอส" (OBEC Young Takraw ๒๐๑๖ Inspired by Thai PBS) 
     
ประกาศโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร เรื่อง สอบราคาจ้างการจ้างงาน งานเหมาจัดการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ "สพฐ-ไทยพีบีเอส" (OBEC Young Takraw ๒๐๑๖ Inspired by Thai PBS) 
       ประกาศโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร เรื่อง สอบราคาจ้างการจ้างงาน งานเหมาจัดการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ "สพฐ-ไทยพีบีเอส" (OBEC Young Takraw ๒๐๑๖ Inspired by Thai PBS)
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 
       รายชื่อนักเรียนพร้อมเลขประจำตัวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2559
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
 
ภาพกิจกรรม
 
รับการติดตาม ตรวจสอบและประเมินคัดเลือกโรงเรียนที่มีผลการพัฒนาคุณภาพยอดเยี่ยม
โครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต (Life Saving) สหวิทยาเขต 5 (สารคามใต้) โดยโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร
ร่วมงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
การแข่งขันกีฬาภายใน โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร ประจำปีการศึกษา 2558

หนังสือราชการจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 


เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
 

การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล
และฟังก์ชันลอการิทึม ช้นั มธัยมศึกษาปีที่5 โดยคุณครูธีรนันท์  สุวรรณมูล 

บทเรียนออนไลน์รายวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
โดยคุณครูวีรวัฒน์  ทิพย์วัฒน์  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม

การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย เรื่อง การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยภาษา HTML
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โดยคุณครูวีรวัฒน์  ทิพย์วัฒน์  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม

รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบกลุ่มร่วมมือด้วยเทคนิค TAI วิชาเทคโนโลยีสื่อประสม (ง30201) เรื่อง
ตัดต่อภาพยนตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  ม. 5  รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  รหัสวิชา  ค32101  
โดยคุณครูวิมาดา  มงคลพิศ  โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร
  (เล่มเอกสาร)


ข่าวการศึกษาต่อ
 

 

 
กิจกรรมน่าสนใจ