หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
เปลี่ยนแปลงสถานที่รับสมัครเข้าเรียรนต่อ ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ 
      แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่รับสมัครเข้าเรียนต่อ ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ ในวันที่ 20 -24 กุมภาพันธ์ 2560 เปลี่ยนแปลงสถานที่รับสมัครเป็นรับสมัคร ณ ห้องโสตฯ (อาคาร 4 สีฟ้า)
การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2560 
       โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร กำหนดรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560
ประกาศผลการสอบแข่งขันวัดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ PW Science Test ครั้งที่ ๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
      ประกาศผลการสอบแข่งขันวัดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ PW Science Tes ครั้งที่ ๕
การรับสมัครเข้าเรียนต่อ ม.1 และ ม.4 โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2560 
      ประกาศโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร  เรื่องการรับสมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมชั้นศึกษาปีที่ 4  ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  ปีการศึกษา 2560
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
 
ภาพกิจกรรม
 
ร่วมเดินรณรงค์ประสัมพันธ์การจัดงาน ๑๒๔ ปี เมืองพยัคฆภูมิพิสัย
รับการติดตาม ตรวจสอบและประเมินคัดเลือกโรงเรียนที่มีผลการพัฒนาคุณภาพยอดเยี่ยม
โครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต (Life Saving) สหวิทยาเขต 5 (สารคามใต้) โดยโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร
ร่วมงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย

หนังสือราชการจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 


เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
 

การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปช่วยพัฒนาทักษะด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยคุณครูเพ็ญนภา พินิจกิจ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล
และฟังก์ชันลอการิทึม ช้นั มธัยมศึกษาปีที่5 โดยคุณครูธีรนันท์  สุวรรณมูล 

บทเรียนออนไลน์รายวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
โดยคุณครูวีรวัฒน์  ทิพย์วัฒน์  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม

การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย เรื่อง การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยภาษา HTML
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โดยคุณครูวีรวัฒน์  ทิพย์วัฒน์  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม

รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบกลุ่มร่วมมือด้วยเทคนิค TAI วิชาเทคโนโลยีสื่อประสม (ง30201) เรื่อง
ตัดต่อภาพยนตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  ม. 5  รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  รหัสวิชา  ค32101  
โดยคุณครูวิมาดา  มงคลพิศ  โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร
  (เล่มเอกสาร)


ข่าวการศึกษาต่อ
 

 

 
กิจกรรมน่าสนใจ