หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
การทดสอบวัดคุณภาพทางการเรียนวิทยาศาสตร์ PW Science Test 2018 ชิงแชมป์พยัคฆภูมิวิทยาคาร ครั้งที่ 6 ประจำปี 2561 
       โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวังมหาสารคาม จัดโครงการทดสอบวัดคุณภาพทางการเรียนวิทยาศาสตร์ PW Science Test 2018 ชิงแชมป์พยัคฆภูมิวิทยาคาร ครั้งที่ 6 ประจำปี 2561
การสอบแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ครั้งบที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2560 
               รายละเอียดเพิ่มเติม  คลิก
ข่าวสาระน่ารู้
 
 
ภาพกิจกรรม
 
ร่วมเดินรณรงค์ประสัมพันธ์การจัดงาน ๑๒๔ ปี เมืองพยัคฆภูมิพิสัย
รับการติดตาม ตรวจสอบและประเมินคัดเลือกโรงเรียนที่มีผลการพัฒนาคุณภาพยอดเยี่ยม
โครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต (Life Saving) สหวิทยาเขต 5 (สารคามใต้) โดยโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร
ร่วมงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย

หนังสือราชการจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 


เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
 

 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ไฟฟ้าเคมี วิชาเพิ่มเติมเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โดยคุณครูวิไลรัตน์  สุวรรณสม

รายงานการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์
เรื่อง  ระบบจำนวนจริง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4
โดยนางนภัสนันท์  เที่ยงโยธา  ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ 
   

รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสง 
รายวิชาชีววิทยา กลุ่มสาระการเรียนรู้ทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
5
โดยคุณครูกาญจนา  แก้วแผ่ว

การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปช่วยพัฒนาทักษะด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยคุณครูเพ็ญนภา พินิจกิจ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล
และฟังก์ชันลอการิทึม ช้นั มธัยมศึกษาปีที่5 โดยคุณครูธีรนันท์  สุวรรณมูล 

บทเรียนออนไลน์รายวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
โดยคุณครูวีรวัฒน์  ทิพย์วัฒน์  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม

การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย เรื่อง การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยภาษา HTML
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โดยคุณครูวีรวัฒน์  ทิพย์วัฒน์  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม

รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบกลุ่มร่วมมือด้วยเทคนิค TAI วิชาเทคโนโลยีสื่อประสม (ง30201) เรื่อง
ตัดต่อภาพยนตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  ม. 5  รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  รหัสวิชา  ค32101  
โดยคุณครูวิมาดา  มงคลพิศ  โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร
  (เล่มเอกสาร)